scoalagimnaziala8resita@gmail.com

scoalagimnaziala8resita@gmail.com

miercuri, 18 mai 2016

Titularizare 2016


Acte inscriere concurs titularizare 2016:

1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);
1′) Absolventii promotiei 2016 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de învatamânt superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare în învatamântul preuniversitar (daca este cazul);
5) Decizia inspectoratului scolar sau a întreprinderii de întrerupere a activitatii (daca este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva în învatamânt (daca este cazul);
8) Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
9) Avize si atestate necesare ocuparii postului didactic/catedrei, daca este cazul.
10) Avizul/adeverinta medical(a) din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda în învatamânt;
11) Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost îndepartat din învatamânt pentru motive disciplinare sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala si nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o functie didactica printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
12) Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de învatamânt din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învatamânt si regimul de mediu), avizul pentru detasare de la unitatea/unitatile de învatamânt la care cadrul didactic este titular si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (daca este cazul).

Calendar – Titularizare 2016:
 • 11 mai 2016: Publicarea listei posturilor didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 •  12 mai 2016: Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice / catedrele vacante / rezervate pentru concurs
 • 13-20 mai 2016: Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2016, la inspectoratele școlare
 • 23-24 mai 2016: Verificarea și avizarea dosarelor candidaților
 • 24-27 mai / 14-15 iulie 2016, pentru absolvenții promoției 2016:Validarea înscrierii prin semnătură de către candidați / împuterniciții acestora prin procură notarială în original
 • 30 mai 2016: Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 30 mai-1 iulie 2016: Organizarea și desfășurarea probelor practice / orale și a inspecțiilor la clasă
 • 20 iulie 2016: Desfășurarea probei scrise
 • 27 iulie 2016: Afișarea rezultatelor
 • 27-28 iulie 2016: Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 29 iulie-1 august 2016: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 august 2016: Afișarea rezultatelor finale
 • 8-9 august 2016: Etapa I de repartizare – repartizarea în ședință publică a candidaților care au obținut cel puțin media de repartizare 7,00 (șapte) la concursul din sesiunea 2016
 • 11-29 august 2016: Emiterea și comunicarea deciziillor de repartizare pe post/catedră

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu